ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยากรประจำของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ม.มหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พร้อมตอบข้อซักถามแก่บุคลากรคณะ ICT มหิดล ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ศาลายา

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand