สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 02 ส.ค. 61 The Sumitomo Foundation เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Japan-Related Research Project ประจำปี 2018 ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่มอบให้กับนักวิชาการและนักวิจัยในภูมิภาคเอเชีย เพื่อทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในสาขาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 31 ต.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 03 ส.ค. 61 สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 08 ส.ค. 61 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialization) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับชาติ 30 ต.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish