สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 02 ส.ค. 61 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561เรื่อง วิจัยนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (The 13th National and International Sripatum University Conference: SPUCON3028 31 ต.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 08 ส.ค. 61 เรียนเชิญท่านผู้แทน และอาจารย์ผู้สนใจที่จะจัดทำโครงการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) เข้าประชุม ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักอธิการบดี ศาลายา 14 ส.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish