ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Hack Your Tech 2018” การแข่งขันตอบโจทย์ และพัฒนาธุรกิจ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Hack Your Tech 2018” การแข่งขันตอบโจทย์ และพัฒนาธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดโครงการ “Hack Your Tech 2018” การแข่งขันตอบโจทย์ และพัฒนาธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคุณตุลย์ โรจน์เสรี Director, Kasikorn Soft, Kasikorn Business Technology Group ร่วมกล่าวเปิดงานฯ ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทัศนคติ และทักษะพื้นฐานความเป็นผู้ประกอบการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้วยเครื่องมือในการพัฒนา Software และระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชา เพื่อฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการสร้างผลประโยชน์และคุณค่า แก่ผู้อื่นผ่านกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนา Solution เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่มีความหมาย และเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างทีมเพื่อผลักดันเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากกิจกรรม Hack Your Tech ไปสู่การสร้างธุรกิจโดยผ่านกิจกรรม Bootcamp Business incubator และ Accelerator Program ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 โดยมีจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 ทีม ได้แก่

 1. Mahidol University จำนวน 8 ทีม (ผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 36 คน)
 2. King Mongkut’s University of Technology Thonburi จำนวน 1 ทีม (ผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 คน)

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG), INNOTECH มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ได้ให้การสนับสนุนในการออกโจทย์เพื่อใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ และร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 คณะฯ ได้จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขัน การประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล โดยมีคุณจรุง  เกียรติสุภาพงศ์ Managing Director – KSoft, Kasikorn Business Technology Group ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีปิดการแข่งขัน ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

รายละเอียดผลการแข่งขันดังนี้

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) โดยทีมที่ได้รับรางวัล คือ Team: Mang  นักศึกษาจากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายสรายุทธ   หล้าวิไลย์, นายธนกิตติ์   สาชาติ, นายบัณฑิต   โหว, นายภูมิรพี   ลิ้มเพียรชอบ และนายชนาธิป   ศิริเเสงไพรวัลย์
 • รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) โดยทีมที่ได้รับรางวัล คือ Team: Kanat’s Kiddo นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายณัฐภัทร   คูณะรังษี, นางสาวศิริภัสสร   ศิริไชย, นางสาวอาทิตยา   อยู่ชนะชล, นายปัณณ์   เทพรักษ์ และนายศุภณัฐ   ธงนำชัยมา
 • รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) โดยทีมที่ได้รับรางวัล คือ Team: CPE Maker!       นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ นายณลงกรณ์ บุญเจริญ, นายศิริชัย แย้มเกตุ, นางสาวชนรดา คงเมือง และนายเสฎฐวุฒิ ลีลาวัฒนพาณิชย์
 • รางวัลพิเศษ มี 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท (สามพันบาท) โดยทีมที่ได้รับรางวัล คือ Team: Hanabi นักศึกษาจากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายชิติพัทธ์ ทาบสุวรรณ, นางสาวจิดาภา คงสกุลวงศ์, นายพณภณ เสรีเลิศวิวัฒน์, นายปฏิพล สุวรรณบล และนางสาวธนภรณ์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์
Share:
 • 8
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  8
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand