ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ณ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันระงับอัคคีภัยและปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ ได้อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และแม่นยำ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลความปลอดภัย และมีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand