สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกันยายน 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกันยายน 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 28 ส.ค. 61 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 2 ถึง 6 เดือน ณ สถาบันวิจัยใจฝรั่งเศส 25 ต.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 06 ก.ย. 61 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ขอเชิญร่วมส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านประกันสุขภาพการศึกษา 15 ต.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish