ICT มหิดล (MUICT) ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วย ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 59 คน ประกอบด้วย คณะครูอาจารย์ จำนวน 8 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 51 คน เข้าศึกษาดูงานที่คณะฯ เพื่อสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจเพื่อวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการต่อยอดประสบการณ์ เปิดมุมมอง และโลกทัศน์ในการวางแผนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้ง 8 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาระบบเครือข่ายสื่อสาร
 • สาขาวิชาระบบฐานข้อมูล และระบบเชิงปัญญา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์
 • สาขาวิชาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาระบบสื่อหลายแบบ
 • สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ

การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเกม และเกมมิฟิเคชั่น
 • สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ

และ การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากนั้น คณะฯ นำชมประวัติคณะฯ และผลงานที่ผ่านมา (ICT Success Story) รวมทั้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครในรอบต่างๆ (ICT Admissions Updates) พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “Soft Skills” @ ICT โดย Mr. Steve E. Smith (Student Activities Program Leader)

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand