บัณฑิตคณะ ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บัณฑิตคณะ ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,298 คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน 3,173 คน และในภาคบ่าย จำนวน 3,126 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ วันฝึกซ้อมย่อย: วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2560 วันฝึกซ้อมใหญ่: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จำนวนทั้งสิ้น 229 คน ได้แก่

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) (ปริญญาตรี) จำนวน 210 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จำนวน 14 คน
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาเอก) จำนวน 5 คน

โดย รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ ICT พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดี และร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่ของคณะฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยความชื่นชม ยินดี เพื่อเก็บเป็นภาพแห่งความประทับใจนี้ไว้อีกด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand