ผู้บริหาร ICT มหิดล ร่วมแสดงความขอบคุณ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะICT พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะ ICT ท่านต่อไป

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ผู้บริหาร ICT มหิดล ร่วมแสดงความขอบคุณ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะICT พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะ ICT ท่านต่อไป

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ ที่ได้ดูแล พัฒนาและบริหารงานคณะ ICT เป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง  (วาระที่ 2) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และในโอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ ICT ท่านต่อไปด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand