ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ นำทีมเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการรับเกียรติบัตรดีเด่นเป็นปีที่ 2 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยภายในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ รับชมการแสดงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” ระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำนักงานคณะการรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand