สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2561 (ปักษ์แรก)

No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 30 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2562 ภายใต้ชื่อ ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 30 ธ.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 31 ต.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 08 มี.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 01 พ.ย. 61 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสังคมอุดมพัฒน์ ชั้นที่ 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish