นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการ “Innovation for Campus Sustainability (นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการ “Innovation for Campus Sustainability (นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทีม Mang นักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน MU Smart-Bin & MU-Recycle Application นำโดย นายธนกิตติ์ สาชาติ, นายสรายุทธ หล้าวิไลย์ และนายบัณฑิต โหว โดยมี คุณสมศักดิ์ ธนาศรี เป็นที่ปรึกษา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศเกาหลีใต้ จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovation for Campus Sustainability)” โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล คุณมาโนชญ์ เหล็กดำรง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะ ICT และดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพันของคณะ ICT ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะ ICT ที่เข้ารอบในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovation for Campus Sustainability)” ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลงานจากการประกวดในเวทีนี้จะถูกนำไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับโลก ซึ่งมีนักศึกษาของคณะ ICT ร่วมส่งผลงาน และเข้ารอบ Presentation พร้อมนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนต่อคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 4 ทีม ได้แก่

 • ทีม Compal เจ้าของผลงาน WISDOMAID โดย นางสาวเสาวลักษณ์ มีศรี, นางสาวปราณปรียา สามะสุทธิ และนางสาวปราณปรียา สาครินทร์ โดยมี ผศ.ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ทีม Mang เจ้าของผลงาน MU Smart-Bin & MU-Recycle Application โดย นายธนกิตติ์ สาชาติ, นายสรายุทธ หล้าวิไลย์ และนายบัณฑิต โหว โดยมี นายสมศักดิ์ ธนาศรี เป็นที่ปรึกษา (ได้รับคัดเลือก)
 • ทีม Parknacea เจ้าของผลงาน Mahidol Smart Parking โดย นางสาวเกศสุดา ตันติเสรีรัตน์, นางสาวณัฐรี ศรกองแดง และธัญวรัตม์ ตันประทุมวงษ์ โดยมี ดร.วุฒิชาติ แสวงผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ทีม Tandem เจ้าของผลงาน Ride my Bike โดย นายเกียรติคุณ อมรรัตน์, นางสาวอัณณ์ อารยะพิพัฒน์กุล และนางสาวณัฐณิชา อ้นวงษ์ โดยมี นายยุทธนา จีนสมุทร เป็นที่ปรึกษา

โดยโครงการ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovation for Campus Sustainability)” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการประกวดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประลองความรู้ความสามารถผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) จัดขึ้นโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
 • 296
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  296
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand