ICT มหิดล (MUICT) คว้า 3 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) คว้า 3 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561: ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน ภายใต้หัวข้อ Valuing People: คุณค่าคน คุณค่างาน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว และมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรเข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการบรรยาย เรื่อง “รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง GEN” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด Good Communication เป็นวิทยากร และการบรรยาย เรื่อง “การบริหารคนโลกยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อสถาบันการศึกษาไทย” โดยคุณทัสพร จันทรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เข้าร่วมงานได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในงานนอกจากมีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานเกียรติยศที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 23 ผลงาน และมีการนำเสนอผลงานประเภทต่างๆ อาทิ Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award, การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation), การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอผลงานประเภท Story Telling อีกด้วย

โดยในปีนี้มีผลงานของคณะ ICT จำนวน 3 เรื่องที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง “สื่อสารได้ รับรู้ดี มีภาพลักษณ์” โดยนางสาวศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี บุคลากรคณะ ICT ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) และมีผลงานที่นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง “The First Basic Machine Learning to Classify ICT Customer Comments” โดยนางสาวโสรวีร์ ยันตะ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล และนายวิกรศักดิ์ รักหนู ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) และผลงานเรื่อง “ส่งไว ติดตามได้ด้วย Private Submission System for ICT Student Lab (ICT-PSS Lab)” โดยนางสาววรมน เจริญสุข นายปราชญ์ ชัยศิริ ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชษฐ และนายวิกรศักดิ์ รักหนู ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)

จากผลงานของบุคลากรคณะ ICT ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน ได้แก่

 1. การประยุกต์ใช้ Model 4R ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Model 4R Applied Techniques in Printing Process) โดยนางสาวดวงหทัย แพงจิกกรี และนางสาวกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์
 2. New Media … More Targets โดยนางสาวบุณยนุช พิศสุวรรณ
 3. สื่อสารเข้าถึง Alumni ตรวจสอบได้ด้วย E-mail Marketing โดยนางสาวณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง
 4. เว็บไซต์ทันสมัย อัพเดตว่องไว ถูกใจผู้ใช้งาน โดยนางสาวปิยวรรณ ทองพันธุ์
 5. The First Basic Machine Learning to Classify ICT Customer Comments โดยนางสาวโสรวีร์ ยันตะ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล และนายวิกรศักดิ์ รักหนู (รางวัลชมเชย)
 6. บันทึกไว้ช่วยติดตาม…ข้อมูลผู้เข้าอบรม โดยว่าที่ร้อยตรี สารัชย์ เจี่ยภักดี
 7. MUICT Exit Exam Revolution ปรับสื่อให้ตรง ส่งอะไรก็ Online โดยนายอิทธิพล มัคคัปผลานนท์
 8. The Sponsorship,The Growing Strong Together. โดยนางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง
 9. iICT* News Letter สื่อดี มีพลัง โดยนางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง
 10. Stop Electrical Breakdown by PM (Preventive maintenance) Cycle โดยนายยุทธนา จีนสมุททร
 11. ส่งไว ติดตามได้ด้วย Private Submission System for ICT Student Lab (ICT-PSS Lab) โดยนางสาววรมน เจริญสุข นายปราชญ์ ชัยศิริ ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชษฐ และนายวิกรศักดิ์ รักหนู (รางวัลชมเชย)
 12. Make up Class..พลาดไม่ได้ จัดการง่ายๆ ด้วย Google Sheet โดยนางวรันธร จีนสมุทร
 13. ผ่อนผันทหารฯ ส่งเอกสารทันท่วงที Recheck ได้ที่กระบวนการ โดยนางสาวนพวรรณ ระลึกมูล
 14. เครื่องมือช่วยเทียบเคียงการกำหนดข้อย่อยในเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยกับบาลี โดยนายณัฐพล บุญสม นางสาวบังอร กรวิวัฒน์ และนายอุปถัมภ์ ชมภู
 15. Blended Learning ดีจริงไหม เช็คจาก Output โดยนางสาวศิริพร โรจนโกศล
 16. สื่อสารฉับไวเข้าใจตรงกัน โดยนางสาวกุลภรณ์ หงษ์ทอง และนางสาวมยุเรศ ยอดคำ
 17. อ่านรายงาน สอบทาน PDCA โดยนางธนพร สังข์ประเสริฐ
 18. SAFETY รู้ไว้ ชีวิตปลอดภัย ใครๆ ก็ HAPPY โดยนายสมศักดิ์ ธนาศรี นายพึ่งศักดิ์ จงแจ่ม และนายพิษนุ พร้อมมงคล
 19. รองเท้าถูกระเบียบ ถูกใจ รองเท้าอะไรใส่วันสอบ โดยนางแสงเดือน พรพนมชัย นางวรันธร จีนสมุทร นางสาวนพวรรณ ระลึกมูล นางสาวสุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ และนายศุภกร แพนพิทักษ์

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand