ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?” โดยวิทยากร Dr. Akira Mori and Dr. Daisuke Souma จากศูนย์วิจัยชั้นนำ AIST ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?” โดยวิทยากร Dr. Akira Mori and Dr. Daisuke Souma จากศูนย์วิจัยชั้นนำ AIST ประเทศญี่ปุ่น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?” โดยวิทยากร Dr. Akira Mori and Dr. Daisuke Souma จากศูนย์วิจัยชั้นนำ The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมี รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร  ซึ่งงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน ประกอบด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน นักศึกษาคณะ ICT จำนวน 24 คน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 5 คน

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand