บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 YEN (ห้าล้านเยน) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยแด่มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 YEN (ห้าล้านเยน) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยแด่มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Mr. Seiichi Ito, President of AMIYA Corporation และ Board Member of JISA, Deputy Chairman International Committee ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และบริจาคเงิน โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีและประธานกรรมการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะ ICT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ (ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ) ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน อาจารย์ประจำหลักสูตร Cyber Security ของคณะ ICT และคุณดิลก คุณะดิลก ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 YEN (ห้าล้านเยน) จากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Seiichi Ito, President of AMIYA Corporation และ Board Member of JISA, Deputy Chairman International Committee, Ms. Asako Yonezawa, Global Sales Unit และ Mr. Samore Kuo, Solution Engineering Department Technical Division

Mr. Ito กล่าวว่าการจัดตั้งกองทุน รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA ดังกล่าว ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์ของงานการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในด้านอุตสาหกรรม IT และเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ และเพื่อเป็นเกียรติแด่ ร.ศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรชั้นนำและสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อมีโอกาสเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหิดลก็มีความประทับใจ และชื่นชมความเป็นสถาบันชั้นนำอย่างมาก

ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความขอบคุณ Mr. Ito และบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นบริษัทชั้นนำด้าน Audit solution business และด้าน IT infrastructure solution business ด้วยความร่วมมือจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำงานร่วมกับรัฐบาลในการกำหนดนโยบาย เพื่อกระตุ้นการสร้าง และการใช้เทคโนโลยีด้าน ICT เพื่อพัฒนาประเทศ และทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียง และความสัมพันธ์กับเครือข่ายสมาคมระดับประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ร.ศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้สมาคม ATCI อีกด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand