โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรเข้าสู่เครือข่ายสาธารณะอื่น ๆ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเปิดประตูบ้านออกสู่ถนนสาธารณะย่อมเสี่ยงต่อผู้แปลกปลอมที่จะลักลอบเข้ามาในระบบ ดังนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญภายในเครือข่าย ถ้ามีการเปิดประตูให้บุคคลภายนอกเข้าได้ หรือเปิดช่องทางไว้ ย่อมเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของ Cyber ​​Security รวมถึงวิธีป้องกันการโจมตี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”  โดย Florian Tschakert, CISSP, CISA Manager Information Protection in  Corporate Safety & Security at Lufthansa Group, Frankfurt, Germany ในวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Abstract of Talk

At the beginning we will start with discussing why Cyber Security became so relevant over the past couple of years, what companies do to protect themselves and who the threat actors and their objectives are. The main part of the presentation will guide the audience through four real world hacking cases. We will learn who the threat actors are and how they conducted the hacks and then finally take a look at what the victims could have done to prevent the hacks. We will also see some live hacking examples in this part. The final part of the presentation will give an outlook on the challenges of the field, why it will become even more important and what every individual attendee could do to better protect themselves in their personal and professional life.

Schedule

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ
เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”

โดย Florian Tschakert, CISSP, CISA
Manager Information Protection in Corporate Safety &
Security at Lufthansa Group, Frankfurt, Germany

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วัน-เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน/ Registration
13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการสัมมนา/ Greeting and Welcoming
 13.40 – 15.20 น.  สัมมนาเรื่อง/ Seminar On : “Hacking and How We can Protect Our Assets”
 15.20 – 15.30 น.  ถามตอบ กล่าวปิดและถ่ายรูปร่วมกัน/ Q&A and Closing

 

Speaker

Florian Tschakert
CISSP, CISA
Manager Information Protection in Corporate Safety & Security at Lufthansa Group
Frankfurt, Germany

Online Evaluation

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish