9 ทีม ICT มหิดล (MUICT) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน 9 ทีม ICT มหิดล (MUICT) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และในการแข่งขันครั้งล่าสุด ของ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งที่ 21 โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 12 ประเภท คือ
1. ระดับนิสิต นักศึกษา
หมวด 11  โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
หมวด 12  โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 13  โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ
หมวด 14  โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวด 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
2. ระดับนักเรียน
หมวด 21  โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
หมวด 22  โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 23  โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3. หัวข้อพิเศษ
หมวด 31 โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia)
หมวด 32  BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน
หมวด 33  โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
หมวด 34  โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application)

โดยนักศึกษาคณะ ICT มหิดล ได้รับทุนโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ) และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ทีม แบ่งเป็น ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 24 ทีม  และทีมนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทีม
โครงการที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก ภาคตะวันตก

และในส่วนของผ่านการพิจารณารอบสอง (รอบนำเสนอผลงาน) พร้อมรับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งคณะ ICT มหิดล ได้รับทุนพิจารณารอบสองจำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม โดยมีโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (NSC 2019) คณะ ICT มหิดล สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (NSC 2019) จำนวน 9 ทีม แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ทีม และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทีม จากทีมที่เข้ารอบทั่วทุกภาค จำนวนทั้งสิ้น 135 โครงการ ดังนี้

ลำดับ อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโครงการ หมวดโครงการ ชื่อ-สกุล
1 ผศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ BEST 2019 : การรู้จำลายมือเขียน BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร
นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์
2 ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ การจำลองเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค RSV โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นายสมาร์ท ลิลิตกุลพาณิชย์
นางสาวสุดารัตน์ มั่นคง
นางสาวคณิศร เบ็ญจรูญ
3 ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เกลาโควิช: ระบบช่วยเหลือการวินิจฉัยโรค ต้อหินจากผลการวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตาด้วยเลเซอร์สำหรับจักษุแพทย์ทั่วไป โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการและผู้สูงอายุ นายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร
นายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์
4 รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ระบบการวัดและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายฆรวัณณ์ เจียรมณีงาม
นายธนวัฒน์ กาญจนาเวส
นายพีรดนย์ ปริญญาสงวน
5 ดร.กรินทร์ สุมังคะโยธิน โครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์
นายดาวิด ชูเศรษฐการ
นายปฏิพล สุวรรณบล
6 รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ แอปพลิเคชั่นเพื่อประเมินความปลอดภัยในการเดินทาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน บนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่(Mobile Application) นายฐิติวุฒิ จามรมาน
นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์
นายชัชวาล โคตรสุ
7 อ.สนิท แสงเหลา กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) นายนพวัฒน์ สุทธิพงษ์ไกวัล
นายณพวัฒน์ สกุลภาพนิมิต
นายราษฎร์ชเดช ระงับพาล
8 ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ วาบิคิวเอ:โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย(Question answering program from Thai Wikipedia) นายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล
นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง
นางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน
9 ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์:ระบบอัจฉริยะและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูลงานวิจัยขนาดมหาศาล โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) นายธนดล บุญเกิด
นายชนาธิป พรประสิทธิ์
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish