ICT มหิดล จัดงาน The 2019 10th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดงาน The 2019 10th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2019)

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดงาน The 2019 10th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2019) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้อง Grand Auditorium Hall และห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

งาน The 2019 10th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2019) เป็นการแสดงมินิโปสเตอร์โครงงานวิจัยนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงหลักการและเหตุผลในการจัดทำโครงงานของตนเองเพื่อนำเสนอกับคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงนักศึกษาระดับชั้นอื่นๆ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดผลงานของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงมีการแข่งขันคัดเลือกทีมโครงงานวิจัยโปสเตอร์ยอดเยี่ยม

โดยในปีนี้ มีผลงานของนักศึกษาที่จัดแสดง รวมทั้งสิ้นจำนวน 56 ผลงาน ซึ่งนับว่าเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยทางด้าน ICT และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ในการนำเสนอผลงานวิจัย แนวความคิด ทักษะความรู้ และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ จากผลงานของตนเอง ให้แก่ คณาจารย์ เพื่อนๆ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับฟังพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทบทวน และพัฒนาผลงานในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละกลุ่มยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในผลงานของนักศึกษาในอนาคตต่อไป

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish