ICT มหิดล (MUICT) จัดการบรรยายเรื่อง “การพัฒนารายวิชา Online (MOOC)” โดย ผศ. ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดการบรรยายเรื่อง “การพัฒนารายวิชา Online (MOOC)” โดย ผศ. ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.มหิดล

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ จัดการบรรยายเรื่อง “การพัฒนารายวิชา Online (MOOC)” โดย ผศ. ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้ความสนใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาในโครงการ MUx ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟัง พูดคุย และแลกเปลี่ยนซักถามในหัวข้อการบรรยายดังกล่าว ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand