ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay”

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay”  โดยมี ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ และคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์) เป็นวิทยากร ร่วมกับทีมผู้ช่วยสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป อาทิ

 • เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ
 • การออกแบบสีสันของภาพด้วย Color Wheel
 • การจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay
 • การจัดแสง การเลือกมุมมอง
 • การตกแต่งภาพด้วย Application บนมือถือ
 • ลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงาน

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม​ จำนวน 35​ คน​เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน​ 13​คน​ บุคคลทั่วไป​ จำนวน 20​คน ​และนักศึกษา​ จำนวน 2​ คน​

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish