บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น มอบซอฟท์แวร์ ALog ให้คณะ ICT ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น มอบซอฟท์แวร์ ALog ให้คณะ ICT ม.มหิดล

จากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 YEN (ห้าล้านเยน) ในการจัดตั้งกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์–AMIYA ภายใต้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม IT และสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการนั้น

Mr. Seiichi Ito, President of AMIYA Corporation และ Board Member of JISA, Deputy Chairman International Committee ร่วมด้วย Mr. Yoshiyuki Hisanabe, Department Manager, Development Department, Technical Division และ Ms. Asako Yonezawa, Global Sales Unit ได้มอบ ALog Security Software Package ของบริษัท AMIYA Corporation ซึ่งมีมูลค่า 1,000,000 YEN (หนึ่งล้านเยน) ให้กับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสของคณะฯ และผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ เป็นผู้รับมอบ

ALog เป็นซอฟท์แวร์ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้าน ICT จากภาคอุตสาหกรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัย นับเป็นก้าวสำคัญเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดทำหน่วยวิจัย Mahidol-ICT และ Amiya Corporation ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมด้าน IT ต่อไป

จากความร่วมมือดังกล่าว บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น จัดให้มีสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Log Analysis and the Change of Big Data” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี Mr. Samore Kuo, Solution Engineering Department Technical Division เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Log Analysis and the Change of Big Data แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในดยจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม IT ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากนี้ Mr. Seiichi Ito และทีม ร่วมด้วยรศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสของคณะและ ผศ.ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ คณะ ICT ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาของคณะ ICT จำนวน 6 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน (Internship) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์–AMIYA รายละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท) นับเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม IT ที่สำคัญ ทำให้เกิดช่องทางของ Talent Mobility ในอนาคต

Share:
  • 36
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    36
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand