ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11 ขั้นระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะครู และอาจารย์จากโรงเรียนชั้นนำเข้าร่วม ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไก และระบบในการแสวงหา คัดเลือก และบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถ และสนใจทางด้าน IT / ICT ให้เข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้าน ICT ให้ได้รับองค์ความรู้ด้าน ICT ที่ถูกต้อง  และเป็นระบบ และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถาบันการศึกษาของตนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ของศาสตร์ด้าน ICT ในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ  ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

โดยในครั้งนี้มีคณะครู และอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม จำนวน 8 ท่าน และมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 103 คน จาก 6 โรงเรียนชั้นนำได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นอกจากนี้ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างท่านคณบดีฯ และครู เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้จัดให้มีพิธีปิดกิจกรรม และพิธีมอบประกาศนียบัตร โดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ โดยมอบให้แก่อาจารย์จากโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม และเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมของคณะฯ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ในครั้งที่ 11 นี้ด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish