รอบ 5 ICT – รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน รอบ 5 ICT – รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

สมัครได้ที่: เว็บไซต์ ทปอ. 
ช่วงเวลารับสมัคร
 : 17-29  เม.ย. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 • คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 เปิดรับสมัคร ทาง ที่ Website ของ ทปอ. (พุธ) 17 – (จันทร์) 29 เม.ย. 62
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ Website ของ ทปอ. เท่านั้น (พฤหัสบดี) 9 พ.ค. 62
3 สอบสัมภาษณ์ (ศุกร์) 10 พ.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่ https://tcas.mahidol.ac.th และ Website ของ ทปอ.
(การเข้าสอบสัมภาษณ์คือการยืนยันสิทธิ์)
(ศุกร์) 17 พ.ค. 62
5 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ที่ http://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/login.aspx (พฤหัสบดี) 23 พ.ค. 62
6 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (อังคาร) 28 พ.ค. 62
7 เปิดภาคการศึกษา (จันทร์) 19 ส.ค. 62
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand