ICT มหิดล (MUICT) ได้จัดกิจกรรม CSR (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT กับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม) ภายใต้ “กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 11

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ได้จัดกิจกรรม CSR (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT กับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม) ภายใต้ “กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 11
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม CSR (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT กับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม) โดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมนี้ โดยคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมจึงได้จัด “กิจกรรม CSR” ขึ้น ภายใต้ “กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 11 และส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนที่เข้าค่าย Junior Camp ครั้งที่ 11 ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการให้แก่ผู้อื่น และสังคมอีกด้วย โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้ารวม จำนวนทั้งสิ้น 99 คน และมีบุคลากรขอบคณะ ICT เข้าร่วม จำนวน 22  คน
Share:
  • 20
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    20
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand