ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “A Day with MUICT” (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “A Day with MUICT” (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “A Day with MUICT” ภายใต้กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มารู้จักคณะ ICT มากขึ้น โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ กล่าวต้อนรับน้องๆ ณ ห้อง Grand Auditorium Hall และห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “A Day with MUICT” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไก และระบบในการแสวงหา คัดเลือกและบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถและสนใจทางด้าน IT/ICT ให้เข้าศึกษาต่อที่คณะฯ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้าน ICT ให้ได้รับองค์ความรู้ด้าน ICT ที่ถูกต้องและเป็นระบบ รวมทั้งสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถาบันการศึกษาของตนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ และการเรียนรู้ของศาสตร์ด้าน ICT ในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 62 คน ซึ่งมีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้มากมาย รวมทั้งสิ้น 8 ฐานกิจกรรม หรือ “Special Activity “Workshop” ได้แก่
 • ฐานกิจกรรมที่ 1 โดยทีมคณาจารย์ของคณะ ICT
 • ฐานกิจกรรมที่ 2 โดยทีมบุคลากรของคณะ ICT
 • ฐานกิจกรรมที่ 3 โดยทีมนักศึกษาของคณะ ICT
 • ฐานกิจกรรมที่ 4 โดย Sponsor คู่ความร่วมมือ
 • ฐานกิจกรรมที่ 5 โดย ศิษย์เก่า #1 จากบริษัท Likeme Group (พี่เดียร์ ศิษย์เก่า รุ่น 5)
 • ฐานกิจกรรมที่ 6 โดย ศิษย์เก่า #2 จาก บริษัท CourseSquare (พี่เบน ศิษย์เก่า รุ่น 1)

นอกจากนี้ในช่วงท้ายคณะฯ ได้จัดให้มีพิธีปิดกิจกรรม โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรม พร้อมกับให้โอวาท รวมทั้งร่วมเล่นเกมตอบคำถาม และมอบของรางวัลให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย

Share:
 • 6
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  6
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand