ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล ร่วมทีมวิจัยในโครงการ U.REKA Batch 2

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล ร่วมทีมวิจัยในโครงการ U.REKA Batch 2

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ในผู้ร่วมวิจัยในโครงการ TINYEPICBRAINS: เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าสู่โลกออนไลน์ผ่านวี่ดีโอพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อการโฆษณาและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมวิจัยในโครงการ QUTE: กลุ่มนักวิจัยไทยผู้มีเป้าหมายคือการเตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับเทคโนโลยีควอนตัม โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ U.REKA Batch 2 ซึ่งเป็นโครงการซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) และต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกนั้น โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ คือ การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ณ SCB Academy ชั้น 18 อาคาร SCB Park Plaza ฝั่งตะวันออก

โดยในปีนี้ ได้มีการดำเนินโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันศึกษาองค์กรชั้นนำ ทั้งไทย และต่างประเทศกว่า 21 ราย ได้แก่ Hello Tomorrow องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งใช้ Deep Tech แก้ปัญหาระดับโลก Baker McKenzie, 360IP, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด KX: Knowledge Exchange, บริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ โรงพยาบาลสมิติเวช บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอคอปอร์เรชั่น จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ และดิจิทัล เวนเจอร์ส ร่วมด้วย มหาวิทยาลัย 10 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งหัวข้อวิจัยออกเป็น 6 ขอบเขต ได้แก่ 1. AI / Machine Learning 2. Blockchian 3.Cloud & Security 4. Big Data 5. AR/VR 6. Quantum Computing โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทให้เกิดผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.u-reka.co/ โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกหัวข้อวิจัยตามความสนใจ และความเชี่ยวชาญของผู้สมัคร และสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ/ท่านโดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2562

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand