ICT มหิดล (MUICT) คว้าลำดับที่ 8 คะแนนรวม 54 คะแนน 22 เหรียญ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหิดล “มหิดลเกมส์ 2019”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) คว้าลำดับที่ 8 คะแนนรวม 54 คะแนน 22 เหรียญ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหิดล “มหิดลเกมส์ 2019”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าลำดับที่ 8 คะแนนรวม 54 คะแนน เหรียญรวมทั้งสิ้น จำนวน 22 เหรียญ คือ เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ และเหรียญทองแดง 11 เหรียญ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหิดล “มหิดลเกมส์ 2019” ระหว่างวันที่ 8-29 มีนาคม 2562

โดยมีตารางสรุปรายการแข่งขัน และรายงานเหรียญรางวัลที่ได้รับ ดังนี้

เหรียญ

ชนิดกีฬา

ลำดับ รุ่น / ประเภท รายชื่อนักกีฬา

ทอง

กอล์ฟ

1 ไม่จำกัดอายุ / ไม่จำกัดชายหญิง MR. Robert James Mcevoy

ว่ายน้ำ

2 อายุ 41-45 ปี / ฟรีสไตล์ ระยะทาง 50 เมตร ชาย นาย ณัฐพล บุญสม
3 อายุ 41-45 ปี / ผีเสื้อ ระยะทาง 50 เมตร ชาย
4 อายุ 56 ปีขึ้นไป / ฟรีสไตล์ ระยะทาง 50 เมตร ชาย MR. Peter Fereed Haddawy
5 อายุ 56 ปีขึ้นไป / กรรเชียง ระยะทาง 50 เมตร ชาย

เงิน

ว่ายน้ำ

1 อายุ 31-35 ปี / ฟรีสไตล์ ระยะทาง 50 เมตร ชาย นาย ภาคภูมิ พัฒนศิริมากร
2 อายุ 31-35 ปี / กรรเชียง ระยะทาง 50 เมตร ชาย
3 อายุ 31-35 ปี / กบ ระยะทาง 50 เมตร ชาย
4 อายุ 31-35 ปี / ผีเสื้อ ระยะทาง 50 เมตร ชาย
5 อายุ 41-45 ปี / กบ ระยะทาง 50 เมตร ชาย นาย ณัฐพล บุญสม

สนุกเกอร์และบิลเลียด

6 ไม่จำกัดอายุ / สนุกเกอร์ ชายเดี่ยว มือ2 นาย พิษณุ พร้อมมงคล
ทองแดง

กรีฑา

1 อายุ 30-34 ปี / ขว้างจักร ชาย นาย ภาคภูมิ พัฒนศิริมากร
2 อายุ 30-34 ปี / ทุ่มน้ำหนัก ชาย
3 อายุ 30-34 ปี / พุ่งแหลน ชาย

กิจกรรม Joong กัน Run

4 อายุ 30-34 ปี / Open ชายคู่ นาย ศุภกร แพนพิทักษ์

นาย ณัฐพล ยังพลขันธ์

5 อายุ 30-34 ปี / Open คู่ผสม นาย ปราชญ์ ชัยศิริ

น.ส. วันวิสาข์ บัวบาน

เซปักตะกร้อ

6 ไม่จำกัดอายุ / ทีมเดี่ยวชาย (ดิวิชั่น 2) นาย ภาคภูมิ พัฒนศิริมากร

นาย ภูวเดช อินทร์ตะโคตร

นาย เอกราช เพ็ชรกลับ

นาย ธีรพล เส็งสมวงศ์

7 ไม่จำกัดอายุ / ทีมเดี่ยวชาย (มือใหม่) นาย ธีระเดช บัวเกษ

นาย สมศักดิ์ ธนาศรี

นาย พิษณุ พร้อมมงคล

นาย ยุทธนา จีนสมุทร

สนุกเกอร์และบิลเลียด

8 ไม่จำกัดอายุ / สนุกเกอร์ ชายคู่ นาย พิษณุ พร้อมมงคล

นาย ภาคภูมิ พัฒนศิริมากร

9 ไม่จำกัดอายุ / สนุกเกอร์ ชาย3 คน นาย พิษณุ พร้อมมงคล
10 ไม่จำกัดอายุ / สนุกเกอร์ ชาย3 คน นาย เอกราช เพ็ชรกลับ
11 ไม่จำกัดอายุ / สนุกเกอร์ ชาย3 คน นาย สมศักดิ์ ธนาศรี

เหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ ได้แก่

1.กีฬากอล์ฟ จำนวน 1 เหรียญทอง

ชนิดกีฬา : กอล์ฟ รุ่นอายุ : ไม่จำกัดอายุ ประเภท : (แต้มต่อ 0-12 ) ไม่จำกัดชายหญิง

ได้แก่ Robert James Mcevoy  รางวัล: เหรียญทอง แต้ม(แต้มต่อ: 0-12)  คะแนน 72

2.กีฬาว่ายน้ำจำนวน 4 เหรียญทอง

2.1 ชนิดกีฬา: ว่ายน้ำ รุ่นอายุ: อายุ 41-45 ปี ประเภท: ฟรีสไตล์ ระยะทาง 50 เมตร ชาย

ได้แก่ นายณัฐพล บุญสม  รางวัล  : เหรียญทอง  สถิติ 00:00:35.810  (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

2.2 ชนิดกีฬา: ว่ายน้ำ รุ่นอายุ: อายุ 41-45 ปี ประเภท: ผีเสื้อ ระยะทาง 50 เมตร ชาย

ได้แก่ นายณัฐพล บุญสม  รางวัล   : เหรียญทอง  สถิติ 00:00:41.690 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

2.3ชนิดกีฬา: ว่ายน้ำ รุ่นอายุ: อายุ 56 ปีขึ้นไป ประเภท: ฟรีสไตล์ ระยะทาง 50 เมตร ชาย

ได้แก่ Peter Fereed Haddawy รางวัล: เหรียญทองสถิติ00:00:35.660 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

2.4ชนิดกีฬา: ว่ายน้ำ รุ่นอายุ: อายุ 56 ปีขึ้นไป ประเภท: กรรเชียง ระยะทาง 50 เมตร ชาย

Peter Fereed Haddawy รางวัล: เหรียญทองสถิติ00:00:44.100 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

เหรียญเงิน จำนวน 6 เหรียญ ได้แก่

1.กีฬาว่ายน้ำ จำนวน 5 เหรียญเงิน

1.1 ชนิดกีฬา : ว่ายน้ำ รุ่นอายุ : อายุ 31-35 ปี ประเภท : ฟรีสไตล์ ระยะทาง 50 เมตร ชาย

ได้แก่ นายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร รางวัล: เหรียญเงิน สถิติ 00:00:35.860 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

1.2 ชนิดกีฬา : ว่ายน้ำ รุ่นอายุ : อายุ 31-35 ปี ประเภท : กรรเชียง ระยะทาง 50 เมตร ชาย

ได้แก่ นายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร รางวัล: เหรียญเงิน สถิติ 00:00:47.030 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

1.3 ชนิดกีฬา : ว่ายน้ำ รุ่นอายุ : อายุ 31-35 ปี ประเภท : กบ ระยะทาง 50 เมตร ชาย

ได้แก่ นายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร รางวัล   : เหรียญเงิน สถิติ 00:00:45.440 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

1.4 ชนิดกีฬา : ว่ายน้ำ รุ่นอายุ : อายุ 31-35 ปี ประเภท : ผีเสื้อ ระยะทาง 50 เมตร ชาย

ได้แก่ นายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร รางวัล   : เหรียญเงิน สถิติ 00:00:58.020 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

1.5 ชนิดกีฬา : ว่ายน้ำ รุ่นอายุ : อายุ 41-45 ปี ประเภท : กบ ระยะทาง 50 เมตร ชาย

ได้แก่ นายณัฐพล บุญสม รางวัล   : เหรียญเงิน สถิติ 00:00:47.860 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

2.กีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด จำนวน 1 เหรียญเงิน

รุ่นอายุ : ไม่จำกัดอายุ ประเภท : สนุกเกอร์ ชายเดี่ยว มือ2

ได้แก่ นายพิษณุ พร้อมมงคล รางวัล : เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง จำนวน 11 เหรียญ ได้แก่

1. กีฬากรีฑา จำนวน 3 เหรียญทองแดง

1.1 ชนิดกีฬา : กรีฑา รุ่นอายุ : อายุ 30-34 ปี ประเภท : ขว้างจักร ชาย

ได้แก่ นายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร รางวัล   : เหรียญทองแดง สถิติ 19.03 ม.

1.2 ชนิดกีฬา : กรีฑา รุ่นอายุ : อายุ 30-34 ปี ประเภท : ทุ่มน้ำหนัก ชาย

ได้แก่ นายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร รางวัล   : เหรียญทองแดง สถิติ 7.70 ม.

1.3 ชนิดกีฬา : กรีฑา รุ่นอายุ : อายุ 30-34 ปี ประเภท : พุ่งแหลน ชาย

ได้แก่ นายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร รางวัล   : เหรียญทองแดง สถิติ 30.33 ม.

2.กิจกรรม Joong กัน Run จำนวน 2 เหรียญทองแดง

2.1 ชนิดกีฬา : กิจกรรม Joong กัน Run รุ่นอายุ : อายุ 30-34 ปี ประเภท : Open ชายคู่

ได้แก่ นายศุภกร แพนพิทักษ์ รางวัล : เหรียญทองแดง สถิติ 00:21:15.000 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

และนายณัฐพล ยังพลขันธ์ รางวัล  : เหรียญทองแดง สถิติ 00:21:15.000 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

2.2 ชนิดกีฬา : กิจกรรม Joong กัน Run รุ่นอายุ : อายุ 30-34 ปี ประเภท : Open คู่ผสม

ได้แก่ นายปราชญ์ ชัยศิริ รางวัล : เหรียญทองแดง สถิติ 00:15:58.000 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

และน.ส. วันวิสาข์ บัวบาน รางวัล : เหรียญทองแดง สถิติ 00:15:58.000 (ชั่วโมง:นาที:วินาที:มิลลิวินาที)

3.กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 2 เหรียญทองแดง

3.1 ชนิดกีฬา : เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ : ไม่จำกัดอายุ ประเภท : ทีมเดี่ยวชาย (ดิวิชั่น 2)

ได้แก่ นายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร, นาย ภูวเดช อินทร์ตะโคตร, นาย เอกราช เพ็ชรกลับ และนาย ธีรพล เส็งสมวงศ์

3.2 ชนิดกีฬา : เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ : ไม่จำกัดอายุ ประเภท : ทีมเดี่ยวชาย (มือใหม่)

ได้แก่ นาย ธีระเดช บัวเกษ, นาย สมศักดิ์ ธนาศรี, นาย พิษณุ พร้อมมงคล และนาย ยุทธนา จีนสมุทร

4.กีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด จำนวน 4 เหรียญทองแดง

4.1 ชนิดกีฬา : สนุกเกอร์และบิลเลียด รุ่นอายุ : ไม่จำกัดอายุ ประเภท : สนุกเกอร์ ชายคู่

ได้แก่ นายพิษณุ พร้อมมงคล และนายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร

4.2 ชนิดกีฬา : สนุกเกอร์และบิลเลียด รุ่นอายุ : ไม่จำกัดอายุ ประเภท : สนุกเกอร์ ชาย3 คน

ได้แก่ นายพิษณุ พร้อมมงคล, นายเอกราช เพ็ชรกลับ และนาย สมศักดิ์ ธนาศรี

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand