ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Getting to know your customers better with Salesforce CRM on Cloud”

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Getting to know your customers better with Salesforce CRM on Cloud”
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง  “Getting to know your customers better with Salesforce CRM on Cloud” โดยมี Mr. Adrian Tong, Trailhead Account Executive | Trailhead Academy (APAC) เป็นวิทยากร โดยมี ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน แบ่งเป็นบุคลากร จำนวน 4 คน นักศึกษา จำนวน 9 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 7 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish