ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

วันที่ 26 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ ร่วมพิธีเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว และมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารส่วนงาน และผู้แทนส่วนงาน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish