ICT มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) ในโอกาสมาจัดกิจกรรม Road Show เกี่ยวกับ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) ในโอกาสมาจัดกิจกรรม Road Show เกี่ยวกับ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน ที่มาจัดกิจกรรม Road Show อบรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ ณ ห้อง IT404 ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในครั้งต่อไปจะจัด ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นครั้งสุดท้ายของเดือนเมษายน 2562 ด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish