โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Getting to know your customers better with Salesforce CRM on Cloud”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Getting to know your customers better with Salesforce CRM on Cloud”

หลักการและเหตุผล

Customer Relationship Management (CRM) เป็นระบบสำคัญในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ การได้เรียนรู้ CRM เบื้องต้นถือเป็นโอกาสที่ดีต่อผู้สนใจในการนำแนวคิด หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ CRM ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา ICT ที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Getting to know your customers better with Salesforce CRM on Cloud” วิทยากร โดย Mr. Adrian Tong Trailhead Account Executive | Trailhead Academy (APAC) ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กำหนดการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ
เรื่อง  “Getting to know your customers better with Salesforce CRM on Cloud”
โดย Mr. Adrian Tong
Trailhead Account Executive | Trailhead Academy (APAC)
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วัน-เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.40 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการสัมมนา
     13.40 – 15.20 น. บรรยาย

 • What is CRM
 • Who are Salesforce
 • Who is our Global & Thailand SF clients and partners
 • Our Success stories – Changi Airport
 • Trailhead for students- What we offering
 • What is the Job/Career/Placement opportunities in Thailand
 • Get Started with Trailhead-Demo time (required student to register their name and email for future badges tracking purpose – 1 hour and 15 minutes
15.20 – 15.30 น. กล่าวปิดและถามตอบ

วิทยากร

Mr. Adrian Tong
Trailhead Account Executive | Trailhead Academy (APAC)

ประวัติย่อ
Adrian is an experienced education professional with a demonstrated history of working in the professional IT training & certification industry. Skilled in Business Planning, Talent Management, Executive Search, Business Development, and Sourcing. Currently, he is the Trailhead Account Executive for Salesforce, the leader in CRM solutions and cloud computing with the role of taking care of Trailhead for students for Malaysia, Thailand, and Indonesia.

 • แบบประเมินออนไลน์
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish