ประกาศ! รอบ 6 – การรับสมัคร Admission ปีการศึกษา 2562

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 6 – การรับสมัคร Admission ปีการศึกษา 2562
 • New!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  2. กำหนดการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 2. กำหนดการ

 

 • ข้อมูลการสมัคร

สมัครได้ที่: student.mytcas.com
ช่วงเวลา
 : 9 -19 พฤษภาคม 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้
ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ
1.  GPAX 20
2.  O-NET 30
3.  GAT 10
4.  PAT
4.1 PAT1 (คณิตศาสตร์)
4.2 PAT2 (วิทยาศาสตร์)
20
20

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต เท่านั้น)
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  *** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

กำหนดการ

ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 เปิดรับสมัคร ทาง ที่ Website ของ ทปอ. (student.mytcas.com) พฤ. 9 – อา. 19 พ.ค. 62
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ที่ Website ของ ทปอ. พ. 29 พ.ค. 62
3 สอบสัมภาษณ์ ศ. 31 พ.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่ https://tcas.mahidol.ac.th และ Website ของ ทปอ.
ศ. 7 มิ.ย. 62
5 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx พ. 12 มิ.ย. 62
6 กรอก e-Profile ที่ http://academic.ict.mahidol.ac.th/student/st002/STlogin.aspx พ. 12 – จ. 17 มิ.ย. 62
7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา อ. 25 มิ.ย. 62
8 เปิดภาคการศึกษา จ. 19 ส.ค. 62
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand