ICT มหิดล (MUICT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ จัดงาน Japan Internship 2019 ให้แก่นักศึกษาคณะ ICT  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 24 คน แบ่งเป็น 8 สถานที่ ซึ่งจะฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นมีระยะเวลาฝึกงานประมาณสองเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม ดังนี้

ฝึกงาน ณ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT),Tokyo จำนวน 2 คน ได้แก่

 • นางสาวปราณปริยา สาครินทร์นา
 • นายนพรุจ ลี

ฝึกงาน ณ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Information Technology Research Institute (ITRI), Tsukuba จำนวน 5 คน ได้แก่

 • นายภูริช พันธุ์อุดม
 • นายนสรณ์ เนียมประดิษฐ์
 • นางสาวบุญรักษ์ แก้วนพรัตน์
 • นายชยพล พัวกาหลง
 • นายศิรสิทธิ์ ปริญญาวิทิต

ฝึกงาน ณ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) AI research center, Tokyo จำนวน 3 คน ได้แก่

 • นายพลกฤต สุวรรณวรบุญ
 • นายพชร แสงตันชัย
 • นายชนาธิป พรประสิทธิ์

ฝึกงาน ณ Cyber Resilience Lab, Nara Institute of Science and Technology (NAIST) จำนวน 2 คน ได้แก่

 • นายวรเมธ เหรียญทองคำ
 • นางสาวนวลรัตน์ พจน์สมพงษ์

ฝึกงาน ณ Software Engineering Lab, Nara Institute of Science and Technology (NAIST) จำนวน 3 คน ได้แก่

 • นายนพดล อัศวกำแหงหาญ
 • นางสาวทัตติยา สกุลนิวัฒน์
 • นายธนดล บุญเกิด

ฝึกงาน ณ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Ishikawa จำนวน 3 คน ได้แก่

 • นายอรัญ จินดาอุดม
 • นายภูมิธรรม เบญจศิริมงคล
 • นายกษิดิศ ชุณหชัชวาลกุล

ฝึกงาน ณ บริษัท Amiya Corporation, Tokyo จำนวน 3 คน ได้แก่

 • นายวิชญะภัทร ธงรัตนะ
 • นายสุทธิวิชญ์ สุทธินันทสุข
 • นายศุภากร ศิลปธาดาพงศ์

ฝึกงาน ณ Nomura Research Institute (NRI) Secure, Yokohama จำนวน 3 คน ได้แก่

 • นายอาภากรณ์ เก่งการนา
 • นางสาววริษา กิตติศุภกุล
 • นายพัทวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์

นอกจากนี้สำหรับปีนี้คณะ ICT ได้ส่ง อาจารย์ปุณยนุช บวรจิณณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน ไปที่ Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Information Technology Research Institute (ITRI), Tsukuba เพื่อทำวิจัยเป็นเวลา 3 เดือนอีกด้วย

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish