ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล  MOS-Excel 2013

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล  MOS-Excel 2013

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS-Excel 2013 ระหว่างวันที่ 27 – 28 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ Excel 2013, ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณศิริพร โรจนโกศล ดร. วุฒิชาติ แสวงผล  และคุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร เป็นวิทยากร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็น ผู้ที่อบรมอย่างเดียว จำนวน 12 คน และอบรมและติวพร้อมสอบ Certificate จำนวน 24 คน โดยมีผลสอบดังนี้

  • มีผู้สอบผ่านตามมาตรฐานสากล MOS-Excel 2013 ได้คะแนนตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป จำนวน 20 คน
  • ในจำนวน 20 คน มีผู้สอบได้คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน จำนวน 3 คน
  • มีผู้สอบผ่านเกณฑ์คาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ MU Certificate จำนวน 2 คน
  • สอบไม่ผ่าน จำนวน 2 คน

โดยคณะได้จัดให้มีพิธีมอบ Certificate แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ โดย ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand