ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และ “ภาวะซึมเศร้า VS โรคซึมเศร้า”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และ “ภาวะซึมเศร้า VS โรคซึมเศร้า”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และบัณฑิตศึกษา นำทีมสำนักงานบริหารการศึกษา และคณาจารย์ จัดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และ “ภาวะซึมเศร้า VS โรคซึมเศร้า” เพื่ออบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาด้านการเรียน หรือชีวิตส่วนตัว และภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พัชรินทร์ เสรี ประธานหลักสูตร จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว โครงการร่วมสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ อาจารย์ นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้อง IT405-IT406 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand