นักศึกษา ICT คว้ารางวัลที่ 3 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019: I4C-2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT คว้ารางวัลที่ 3 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019: I4C-2019)

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 กลุ่ม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019: I4C-2019) “ประเภทแนวคิด” ซึ่งจัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่

  • Idea-09 การป้องกันอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งด้วยระบบตรวจจับการบุกรุก โดยใช้ Raspberry Pi PITI: Protecting Internet of Things via Intrusion Detection System On Raspberry Pi ประกอบด้วย นาย กรรณสูต ชุตาภรณ์, นาย จิรภาส ไพศาลดวงจันทร์, นาย สรกฤศ กังวานรัตนา
  • Idea-10 แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
    A Mobile Application for Security Assessment towards IoT Devices (MASai) ประกอบด้วย นายชัชวาล โคตรสุ, นายฐิติวุฒิ จามรมาน, นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ (ได้รับรางวัลที่ 3)

โดยมี นายกรรณสูต นายจิรภาส และนายนิรมิต เป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม มี รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand