ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” ประจำปีการศึกษา 2562

   เมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 คณะ ICT ม.มหิดล โดยงานการศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษา จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ ICT (จิตตปัญญา) ประจำปีการศึกษา 2562 : MUICT New Generetion II” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะ จำนวน 36 คน ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนวัดสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเนื้อหาการอบรมตามกระบวนการพัฒนาศักยภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา สร้างสุข การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาในการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะ ICT สู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • กิจกรรมการเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยในชนบททั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของชาวไทยในอดีต (บ้านทรงไทย) อาชีพหลักของคนไทย การทำนาข้าว ตั้งแต่วิธีการเตรียมพื้นที่ การไถหว่าน การปลูกข้าว การเกี่ยวข้าว ฝัดข้าว จนกระทั่งถึงวิถีการแปรรูป (เช่น การโม่ข้าวเพื่อนำแป้งมาทำขนมครก)
  • กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดสามโก้ จังหวัดสุพรรณบุรี และบ้านสวนรีสอร์ท จุรีปันสุข นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมการจัดบอร์ดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านกีฬา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุงและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 10 เครื่อง ทำความสะอาดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ร่วมทำอาหารกลางวันกับทีมผู้ปรุงอาหารของโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ เกมการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด CS Unplug โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และในช่วงเย็น นักศึกษาได้เรียนรู้และทำกิจกรรมตามหลักจิตตปัญญาร่วมกัน โดยนักศึกษาได้ฝึกการสะท้อนความรู้สึกและความเห็นของตนเอง ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง ฝึกการสื่อสารกับผู้อื่น และฝึกการสื่อสารกันเป็นทีม โดยมีทีมอาจารย์ นำโดย ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ เป็นผู้นำกิจกรรม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand