ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ งาน KBTG Internship Bootcamp 2019: Final Presentation

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ งาน KBTG Internship Bootcamp 2019: Final Presentation

       วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ร่วมงาน KBTG Internship Bootcamp 2019: Final Presentation ณ อาคาร KBTG, K-Stadium, ชั้น 11 ถนนแจ้งวัฒนะ โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

โดยได้แบ่งเป็น 3 Tracks ได้แก่ Developer Bootcamp, Data Engineer Bootcamp, Data Science and Machine Learning Bootcamp มีนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วม จำนวน 7 คน ดังนี้

 1. นายณัฐวุฒิ สิทธี เข้าร่วมโครงการฝึกงานในฝ่าย Developer อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
 2. นางสาวณภัทรชล ไทพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการฝึกงานในฝ่าย Developer อาจารย์ที่ปรึกษาคือผศ. ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
 3. นางสาวเบญจภรณ์ อินมูลน้อย เข้าร่วมโครงการฝึกงานในฝ่าย Data Engineer อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์
 4. นายเมธัส เวชจตุพร เข้าร่วมโครงการฝึกงานในฝ่าย Data Engineer อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์จิดาภา ไกรสังข์
 5. นางสาวเกศสุดา ตันติเสรีรัตน์ เข้าร่วมโครงการฝึกงานในฝ่าย Data Engineer อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
 6. นายกิตติศักดิ์ ชื่นชีพ เข้าร่วมโครงการฝึกงานในฝ่าย Data Engineer อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ. ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
 7. นายเกื้อกูล อัศวาดิศยางกูร เข้าร่วมโครงการฝึกงานในฝ่าย Data Science & Machine Learning อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

บริษัท KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP (KBTG) ได้จัดโครงการ ดังกล่าว ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งภายหลังจากจบโครงการยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทุกคนได้นำเสนอผลงานของตนเองตามที่ได้ทำตลอดระยะเวลาฝึกงานในกิจกรรม Final Presentation Day พร้อมการประกาศผลและมอบของรางวัลแก่นักศึกษาด้วย

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand