คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานอบรมแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลาง และข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานอบรมแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลาง และข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)

       วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานอบรมแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลาง และข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT เป็นประธานเปิดงาน และคุณคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะ ICT เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม โดยมี คุณบัญชา ตรีศิลสัตย์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ณ ห้อง IT 405 IT 406 และห้อง BIT&BYTES HALL ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish