ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 3

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 3

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะICT เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการรับเกียรติบัตรดีเด่นเป็นปีที่ 3 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

          คณะICT เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น เป็นปีที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish