ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปิดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปิดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2562

          วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดพิธีปิดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT “Enrich your experience, Enhance your future” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะICT  กล่าวต้อนรับนักศึกษาและกล่าวเปิดงานฯ

          จากนั้นดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน กล่าวรายงานในภาพรวม และร่วมรับฟังการบรรยายจาก Professor Dr. Peter Haddawy  รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ในช่วงท้ายของงานมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมัน เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น ฯลฯ อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish