ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

          วันที่ 5 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ  ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะ รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ และบุคลากรคณะ ICT ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ ในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

               โดยมี นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพิธีลงนามความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand