นักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

          ทีม MGK0001 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ (Prototype) ที่มีการริเริ่มออกแบบใหม่และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง ในชื่อโครงการ “CIGALESS แอพลิเคชั่นรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ในของบุคลากรในมหาวิทยาลัย” ของการประกวดนวัตกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ มีวัตถุประสงค์สร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่กำลังเลิกสูบบุหรี่สามารถลดละเลิกการสูบบุหรี่ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังสูบบุหรี่เกิดแรงสนับสนุนในการใช้แอพพลิเคชั่น ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ อันมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ รวมไปถึงลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

              สำหรับการประกวดนวัตกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ จัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้มีการสนับสนุนแนวความคิดในการทำสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และพัฒนาระบบการช่วยเลิกบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาความต้องการของประชาคมสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      โดยทีมนักศึกษาคณะ ICT ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

  1. นางสาวกมลเนตร จิตซื่อ สาขาฐานข้อมูลและระบบเชิงฉลาด (Database and Intelligent Systems) ชั้นปีที่ 4
  2. นางสาวพฤกษา ลิ้มบุญล้อม สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ชั้นปีที่ 4
  3. นางสาวปราณปริยา สาครินทร์ สาขาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ชั้นปีที่ 4

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand