ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

สมัครได้ที่: เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลารับสมัคร : 16 ก.ย. – 25 ต.ค. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2563
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ ผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า  Band 5 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาต้น) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

**หมายเหตุ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

กำหนดการ

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร จ. 16 ก.ย. – ศ. 25 ต.ค. 62
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อ. 5 พ.ย. 62
3 สอบสัมภาษณ์ ส. 16 พ.ย. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พ. 20 พ.ย. 62
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ศ. 29 พ.ย. 62
6 คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. (เพื่อ Clearing House) จ. 2 ธ.ค. 62
7 ICT Preparatory Program มิ.ย. 63
8 เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 63
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานสื่อสารองค์กร คณะ ICT โทร. 02-441-0909
 • ดูข้อมูลการรับสมัครรอบอื่นๆ Click 
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish