ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Agoda จัดกิจกรรม “Agoda Engineering Talk” ให้แก่นักศึกษาคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Agoda จัดกิจกรรม “Agoda Engineering Talk” ให้แก่นักศึกษาคณะ ICT

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท Agoda จัดกิจกรรม “Agoda Engineering Talk” ในหัวข้อ High Velocity & Testing + Testing Technique Workshop ให้แก่นักศึกษาคณะ ICT โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Quality Assurance นำโดยคุณณัฐดนัย เวียงวัง ตำแหน่ง Senior Director Quality Assurance และคุณนิชาภา พิพัฒนาโภคิ ตำแน่ง Senior Quality Assurance Engineer ให้เกียรติเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวฯเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชา ITCS473 Software Quality Assurance and Testing โดยมี ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล เป็นอาจารย์ประจำวิชา จัดขึ้น ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 อาคารคณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish