คณบดีและอาจารย์คณะICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมประชุมวิชาการ – การพัฒนาระบบนำทางด้วยดาวเทียมเป่ยโต่ว และ แอปพลิเคชัน ในด้านวิชาการทะเล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีและอาจารย์คณะICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมประชุมวิชาการ – การพัฒนาระบบนำทางด้วยดาวเทียมเป่ยโต่ว และ แอปพลิเคชัน ในด้านวิชาการทะเล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)  รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา อาจารย์ประจำคณะICT เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณดรุณี พรมโชติ นักภูมิสารสนเทศ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy), คุณศราวุธ ศรีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และคุณทริกา พิทานา รองผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยี เซปูเลาะ โนเปมเบอร์ (Institut Teknologi Sepuluh Nopember – ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม นักวิชาการการศึกษาระดับสูง อีกทั้งยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ Beidou GNSS satellite technology and marine science and technologies เข้าร่วมประชุมวิชาการ “China-ASEAN Beidou Development and Application in Marine Symposium” ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมนี้ จัดขึ้นโดย School of Marine Science and Technology, Tianjin University นำโดย ศาสตราจารย์ จาง หลี่ซิน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทียนจิน, ศาสตราจารย์ ไจ้ จิงเฉิง คณบดี School of Marine Science and Technology สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอและหารือกันเกี่ยวกับสหสาขาวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีทางทะเล รวมถึง ระบบดาวเทียมเป่ยโต่วระดับโลก (GNSS) อีกทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับโอกาสทางความร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านแอปพลิเคชัน และการวิจัยของระบบนำทางด้วยดาวเทียมเป่ยโต่วสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และ เทคโนโลยีการจัดการเรือเดินสมุทร

ระหว่างการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทียนจิน รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ และ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ ยังได้เข้าร่วมหารือกับ คุณเหลี๋ยง ว่าน รองคณบดี Academy of Medical Engineering and Translational Medicine เรื่องความเป็นไปได้ในการร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่อง Brain Computer Interface (B-C-I) หรือ การติดต่อกันโดยตรงระหว่างคลื่นสมองของเรากับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเรื่อง Health big data หรือ ข้อมูลทางการแพทย์ โดยข้อมูลทางการแพทย์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นบันทึกของแพทย์ ผลการทดสอบทางคลินิก ข้อมูลยา ข้อมูลการเบิกค่ารักษา ไปจนถึงข้อมูลเชิงเศรษฐสังคม (socio economic) ข้อมูลใหม่ ๆ จากเครื่องจักร และข้อมูลที่ได้จาก social media, forum และ WebMD

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand