โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (ONWR Excellent Internship) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (ONWR Excellent Internship) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (ONWR Excellent Internship) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงานในด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ช่วงเวลารับสมัคร: ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.5 และสาขาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2.75 (Transcript 4 ภาคเรียน)

สถานที่ฝึกงาน: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 02-5219140-2

วิธีการรับสมัคร: ให้นักศึกษายื่นความประสงค์ผ่านมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาส่งตัวมายังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เอกสารประกอบการฝึกงาน มีดังนี้

 1. หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
 2. สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด/1 คน
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป/1 คน (ใส่ชุดนักศึกษา/ถ่ายไม่เกิน 3-6 เดือน)

ผู้ประสานงานโครงการ

 • นางสาวประภัสสร ก๋งแก้ว เศรษกรปฏิบัติการ โทร 02-5219140-2 ต่อ 1102
 • นางสาวจารุวรรณ พวงรอด เศรษกรปฏิบัติการ โทร 02-5219140-2 ต่อ 1102
 • E-mail: onwr.eco@gmail.com

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish