นักศึกษาคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัล The Best Clips ณ งานนิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (MU Backpack Forum 2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัล The Best Clips ณ งานนิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (MU Backpack Forum 2019)

        นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม “I SEE THREE” ได้แก่ นายภาดา กาญจนภิญพงศ์ นางสาวกมลวรรณ ตั้งอมรไพบูลย์ นางสาวพรทิพา ขำมาลัย และ นายบารมีรักษ์ กุลมงคล ได้รับรางวัล The Best Clips ซึ่งเป็นรางวัลจากการประกวดคลิปวีดิโอการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ประเทศเวียดนาม จากโครงการทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

       ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และค่านิยม เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ การใช้ชีวิตต่างแดน ซึ่งก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand