ประกาศ! รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2563

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลา
 : 3 ก.พ. – 6 มี.ค. 2563
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2563
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

การสอบ

 1. สอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ วิชา คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
*** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

กำหนดการ

ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร จ. 3 ก.พ. – ศ. 6 มี.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พ. 11 มี.ค. 63
3 สอบข้อเขียน ศ. 20 มี.ค. 63
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พฤ. 9 เม.ย. 63
5 สอบสัมภาษณ์ พ. 22 เม.ย. 63 (บ่าย)
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) ศ. 24 เม.ย. 63
7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พฤ. 30 เม.ย. 63
8 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
9 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานสื่อสารองค์กร คณะ ICT โทร. 02-441-0909
 • ดูข้อมูลการรับสมัครรอบอื่นๆ Click 

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish