โครงการแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition) ประจำปี 2563

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition) ประจำปี 2563

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยในปัจจุบันส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานในด้านต่างๆ ดีขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ถูกนานาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลในการบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ตลอดจน อำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ การดำเนินงานตามขั้นตอนเหล่านั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ และ การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานที่มีความรัดกุม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยไซเบอร์เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-ICT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ Amiya ประเทศญี่ปุ่น จึงเล็งเห็นถึงถึงความสำคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ในระดับ นิสิต นักศึกษา เพื่อนำมาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในอนาคต การแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับ นิสิต นักศึกษา หรือ “STDiO CTF” เป็นการแข่งขันด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่มุ่งเน้นไปยังผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และ สร้างเสริมประสบการณ์ ผ่านรูปแบบการแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ Bits and Bytes Hall คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยผู้ชนะการแข่งขันจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วม Global Cybersecurity Camp (GCC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป


Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand